هیات علمی موسسه

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه رشته گروه سمت رزومه
1 دکتر مهدی عرب صالحی دانشیار حسابداری حسابداری ارشد مدیرگروه رزومه
2 دکتر مهدی نمازی دانشیار تربیت بدنی روانشناسی ورزشی هیات علمی رزومه
3 دکتر محمدرضا عباسیان استادیار علوم تربیتی علوم تربیتی مدیرگروه رزومه
4 دکتر صابر رضانژاد استادیار فیزیولوژی ورزشی روانشناسی ورزشی هیات علمی و مدیرگروه رزومه
5 دکتر الهام فرازنده مهر استادیار هنر         طراحی لباس و طراحی دوخت مدیر گروه و هیات علمی رزومه
6 دکتر صدیقه شیروانی استادیار مشاوره خانواده _____ هیات علمی رزومه
7 دکتر مهدی جلیلی استادیار حقوق حقوق مدیرگروه و هیات علمی رزومه
8 دکتر شیرین عظیمی فر استادیار مشاوره خانواده مشاوره خانواده مدیر گروه مشاوره و ارشد و هیات علمی رزومه
9 دکتر زهره علاءالدینی استادیار روان شناسی عمومی روانشناسی  مدیر گروه روانشناسی و ارشد و هیات علمی رزومه
10 مهسا هنرمند مربی حسابداری حسابداری-اموربانکی مدیرگروه حسابداری  و امور بانکی و هیات علمی رزومه
11 سمیه طهماسبی مربی علوم ورزشی علوم ورزشی و تربیت بدنی مدیر گروه و هیات علمی رزومه
12 دکتر عادله دهقانی  استادیار مدیریت بازرگانی    مدیریت بازرگانی و      امور اداری مدیر گروه رزومه
13 دکتر محسن دستگیر استاد حسابداری حسابداری هیات علمی رزومه
14 امیرحمزه عرب پور استادیار حقوق حقوق مدرس رزومه
15 مجید خدادادی استادیار علوم ورزشی علوم ورزشی و تربیت بدنی مدرس رزومه
16 بهاره معتمدی مربی روانشناسی روانشناسی مدرس رزومه
17 مهتاب انتشاری استادیار علوم ورزشی علوم ورزشی و تربیت بدنی مدرس رزومه

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی