هیات علمی موسسه

 

 

لیست اساتید و اعضای هیات علمی موسسه

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه رشته گروه سمت روزمه
1 دکتر مهدی عرب صالحی دانشیار حسابداری حسابداری ارشد مدیرگروه دانلود
2 دکتر مهدی نمازی دانشیار تربیت بدنی روانشناسی ورزشی هیات علمی دانلود
3 دکتر محمدرضا عباسیان استادیار علوم تربیتی علوم تربیتی مدیرگروه دانلود
4 دکتر صابر رضانژاد استادیار فیزیولوژی ورزشی روانشناسی ورزشی هیات علمی و مدیرگروه دانلود
5 دکتر الهام فرازنده مهر استادیار هنر        طراحی لباس و       طراحی دوخت مدیر گروه و هیات علمی دانلود
6 دکتر صدیقه شیروانی استادیار مشاوره خانواده _____ هیات علمی دانلود
7 دکتر مهدی جلیلی استادیار حقوق حقوق مدیرگروه و هیات علمی دانلود
8 دکتر شیرین عظیمی فر استادیار مشاوره خانواده مشاوره خانواده مدیر گروه مشاوره و ارشد و هیات علمی دانلود
9 دکتر زهره علاءالدینی استادیار روان شناسی عمومی روانشناسی مدیر گروه روانشناسی و ارشد و هیات علمی دانلود
10 مهسا هنرمند مربی حسابداری حسابداری-اموربانکی مدیرگروه حسابداری و امور بانکی و هیات علمی دانلود
11 سمیه طهماسبی مربی علوم ورزشی علوم ورزشی و تربیت بدنی مدیر گروه و هیات علمی دانلود
12 دکتر عادله دهقانی   مدیریت بازرگانی    مدیریت بازرگانی و     امور اداری مدیر گروه دانلود
13 دکتر محسن دستگیر استاد حسابداری حسابداری هیات علمی دانلود

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی