آمار قبول شدگان مقطع کارشناسی ارشد

آمار قبول شدگان ارشد دانشگاه المهدی  در کنکور سراسری  94-1393 در سایر دانشگاهها

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

محل قبولی

 

1

 

سحر   احمدزاده

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی امام جواد

 

2

 

الناز   اصغریان پور

 

مدیریت

 

دانشگاه تهران

 

3

 

الهام   اطهری نجف آبادی

 

مدیریت

 

دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

4

 

نسترن   افشاری نژاد

 

مدیریت

 

دانشگاه تهران

 

5

 

فرشته   برجسته

 

مدیریت

 

دانشگاه سمنان

 

6

 

مریم السادات   بنی طبا

 

مدیریت

 

دانشگاه علوم اقتصادی

 

7

 

سمیرا   بیگی هرچگانی

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی مجازی

 

8

 

زهرا   جعفرنیای کپور چال

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال

 

9

 

رقیه   جعفری

 

حسابداری

 

موسسه غیرانتفاعی صبح صادق اصفهان

 

10

 

فاطمه   خاشعی

 

مدیریت

 

دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

11

 

سید شهاب الدین   درخش

 

حسابداری

 

دانشگاه قم

 

12

 

شیما   رستمی

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان

 

13

 

فاطمه   رضایی

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی فن و دانش ساری

 

14

 

سپیده   رهبر قهفرخی

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی پرندک پرند

 

15

 

بهاره   زارع

 

مدیریت

 

دانشگاه تهران

 

16

 

مریم   زارع پور

 

مدیریت

 

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهان

 

17

 

زهرا   سعیدی شاه عنایتی

 

حسابداری

 

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهای

 

18

 

زهره   سلمانی

 

الهیات و معارف

 

دانشگاه معارف قرآن و عترت

 

19

 

فرزانه   صفری

 

مدیریت

 

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

20

 

گلستان   صیفی

 

حسابداری

 

دانشگاه الزهرا تهران

 

21

 

 

ملیحه   ضیائی

 

 

مدیریت

 

 

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهان

 

22

 

 

 

اکرم   طاهری

 

 

مدیریت

 

 

دانشگاه اصفهان

 

23

 

فهیمه   عادلی

 

حسابداری

 

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

24

 

زهرا   غریب نیا

 

مدیریت

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

25

 

سمیه   فیروزی

 

مدیریت

 

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهان

 

26

 

راضیه   قدیریان

 

مدیریت

 

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

27

 

فیروزه   محرابی 

 

مدیریت

 

دانشگاه یزد

 

28

 

فرزانه   محمدی

 

مدیریت

 

موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی

 

29

 

مهری   مرتضایی

 

علوم قرآنی

 

دانشگاه معارف قرآن و عترت

 

30

 

صدیقه  مردانیان تودشکی

 

علوم  قرآنی

 

دانشگاه پیام نور استان قم

 

31

 

منا   معرفی فرد

 

حسابداری

 

موسسه غیرانتفاعی المهدی

 

32

 

معصومه   نجفی

 

الهیات و معارف

 

موسسه غیرانتفاعی المهدی

 

33

 

فرزانه   آقابابایان

 

مدیریت

 

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهان

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی