لینک تکمیل کارنامه ی سلامت دانشجویان جدیدالورود (اقدام فوری)

دانشجوی گرامی

 

لطفا هر چه سریع تر  جهت تشکیل کارنامه سلامت خود اقدام فرمایید

 

لینک کارنامه ی سلامت روان

 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک کارنامه ی سلامت جسم 

 

https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

در صورت عدم تکمیل فرم های فوق مسئولیت آن به عهده خود دانشجو خواهد بود

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی