چاپ مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد در مجله ISI


مقاله خانم آسیه جوادی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان با موضوع EXAMINING AND RECOGNIZING THE INTERACTION EFFECT OF CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT  در مجله QUID-Investigacion Ciencia y Tecnologia کشور کلمبیا با رتبه ISI به چاپ رسید

 

1

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی