مدیر تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی : مهندس سعید افروغ

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن تماس : 36507900 داخلی 119

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی