معرفی معاون اداری مالی

معرفی معاون اداری مالی

 

شرح وظایف:

همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.
رسيدگي به هدف¬هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف.
ايجاد هماهنگي بين فعاليت¬هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود.
نظارت بر انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
اداره كلي و عمومي امور پرسنلي و نظارت كلي بر حسن اجراي آن در دانشگاه در چهارچوب قوانين و مقررات جاري.
برقراري ارتباط و هماهنگي مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در ارتباط با هماهنگي مسائل اداري و مالي دانشگاه.
نظارت بر حسن اداره امور مالي و حسابداري دانشگاه و مراقبت در اجراي صحيح قوانين و مقررات مالي.
نظارت بر تداركات و تأمين به موقع لوازم، وسائل و تجهيزات واحدهاي مختلف دانشگاه.
نظارت بر انجام كليه امور خدمات عمومي، فني و تأسيساتي و تعميراتي، تزئيني و بهداشتي محيط دانشگاه.
نظارت بر انجام كليه امور حقوقي دانشگاه، جهت استيفاي حقوق دانشگاه در مراجع ذيصلاح.
ارائه گزارش عملكرد در مقاطع زماني لازم در زمينه وظايف مربوطه به مقامات و مراجع ذيربط دانشگاه.            
پيشنهاد نصب و عزل مديران و سرپرستان واحدهاي تابعه به رياست دانشگاه.
شركت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداري و مالي به منظور هماهنگي امور مذكور با ديگر فعاليتهاي دانشگاه.
تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه
نظارت دقيق و مستمر و مستقيم برفعاليتهاي اداري و مالي واحدهاي تابعه
نظارت مستقيم براجراي قوانين اداري ومالي كه ازسوي مراجع ذيصلاح كشورتدوين وبه دانشگاه ابلاغ مي گردد
همكاري مستقيم با مديريت بودجه و تشكيلات در تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه
نظارت برحسن اجراي قراردادهاي ساختماني،تاسيسات و تهيه و تدارك احتياجات دانشگاه
دريافت درآمدهاي اختصاصي از طريق قراردادهاي تحقيقاتي طبق قانون ومقررات و واريز آن به خزانه نزد بانك مركزي
دريافت كمكهاي مردمي و واريز آنبه حساب كمكهاي مردمي دانشگاه
نظارت دقيق بر كليه خريدهاي داخلي و خارجي
نظارت دقيق بر كليه اموري كه داراي بار مالي بوده و براي دانشگاه ايجاد تعهد نمايد
صدور ابلاغيه هاي اداري و ماموريتها براي اعضاء هيات علمي
نظارت بر تهيه گزارشهاي ساليانه ، ماهيانه معاونت و ارسال آن به مراجع ذيربط  
صدور بخشنامه هاي اداري و مالي دانشگاه
نظارت و پيگيري در مورد مسايل حقوقي دانشگاه با همكاري دفتر امور حقوقي
نظارت دقيق بر سياستها و خط مشي هاي كلي در مورد استخدام و طرحهاي پرسنلي و روشهاي تشويق و تنبيه ...طرحهاي اضافه كاري و....
ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و هدايت اقدامات جاري واحدهاي تابعه
رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها.
نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.
استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن.
برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و مالی دانشگاه.
اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ایجاد امکانات لازم در آن مورد.
همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشگاه.
نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی.
نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه.
نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه.
نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه، جهت استیفای حقوق دانشگاه در مراجع ذیصلاح.
ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط دانشگاه.
شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با دیگر فعالیتهای دانشگاه.
پیشنهاد نصب و عزل مدیران و سرپرستان واحدهای تابعه به ریاست دانشگاه.
صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي در وصول درآمدها، تنظيم حسابها و ساير موارد.
نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي قبل از خروج.
اجراي دقيق خط ¬مشي مالي و صدور دستورالعملها و ضوابط براي ادارات تابعه.
نظارت بر وصول درآمدها در چهارچوب مقررات مصوب موسسه.
نظارت در تهيه و تنظيم بودجه واحد دانشگاهي و مراقبت بر حسن اجراي آن با توجه به دستورالعمل مربوطه.
وظيفه خريد كليه مايحتاج اعم از تجهيزات آزمايشگاهي،اداري، و ساير لوازم مورد نياز قسمتهاي موسسه به عهده اين اداره مي باشد
وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزينه¬هاي مستمر و غيرمستمر، صدور درخواست و وصول وجه اعتبارات مربوط به هزينه هاي دانشگاه طبق مقررات، ديون و ساير تعهدات دانشگاه بر طبق قوانين و مقررات مربوط
تنظيم حساب درآمدها و هزينه¬ها، محاسبات كل و اموال منقول و غير منقول دانشگاه و تهيه گزارش عمليات مالي براي مسئولين ذيربط
نظارت بر كليه حساب¬هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي طبق مقررات
تنظيم ونگهداري دفاتر اعتبارات روزانه، كل و معين براي حساب¬هاي مستقل بر حسب برنامه¬ ها
كنترل و رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه در چارچوب قوانين و مقررات
رسيدگي به حساب¬هاي بانكي دانشگاه و تهيه صورت مغايرت بانكي
تأمين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس تخصيص اعتبارات و به ميزان درآمدهاي وصولي قابل مصرف
پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته و پرسنل قراردادي و سايرهزينه¬ هاي دانشگاه طبق مقررات
تنظيم حساب ماهانه درآمد و هزينه واحدهاي مختلف دانشگاه در دفاتر مربوط
اخذ صورت دريافت¬ها، پرداخت هاي روزانه و مدارك مربوط و ثبت ارقام در دفاتر مربوط
تنظيم و نگهداري حساب كل دانشگاه و پي¬گيري در جهت تسويه حساب¬هاي سنواتي
تطبيق ارقام مندرج در دفاتر اعتبارات با دفاتر معين هزينه
رسيدگي به تنخواه گردان و اسناد هزينه مربوط به آن
حفظ و حراست از دسته چك¬ها، اوراق بهادار و اسناد مالي
رسيدگي به اسناد هزينه واحدها و دانشكده ها، حقوق و مزايا، حساب¬هاي معوقه بانكي، تسويه حساب هاي مربوط به ديون و تعهدات انجام شده و اموال دانشگاه
برنامه ريزي جهت كنترل اموال، تجهيزات و وسايل، ثبت مشخصات دقيق هر يك، سرشماري به موقع امور مربوط به جابه ¬جايي اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذيربط

اطلاعات تماس

اصفهان - سپاهان شهر - انتهای بلوار غدیر - خیابان پاسداران

  •   36507900 || 36508280

  •  ۰۳۱۳۶۵۱۸۱۵۸

  •   info@amesf.ac.ir

شبکه های اجتماعی

جستجو