لیست دفاع های 1400

 

 

لیست دفاع های گروه روانشاسی عمومی

 

 

 

لیست دفاع های گروه مشاوره خانواده

 

 

 

لیست دفاع های گروه مدیریت

 

 

 

 

لیست دفاع های گروه روانشاسی عمومی

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی