اطلاعیه پژوهش

 

به تعدادی دانشجو جهت پر کردن پرسشنامه در شهر اصفهان در ازاء دریافت حق الزحمه نیاز است.

لطفا به معاونت پژوهش (دکتر شمس ) مراجعه فرمایید.

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری