اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع گروه ارشد حسابداری

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع گروه ارشد حسابداری
دانشجو: اعظم کریمی
موضوع پایان نامه: بررسی تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد و اهرم مالی بر سودآوری
استاد راهنما:دکتر مهدی عرب صالحی
تاریخ دفاع: 96/04/26 ساعت 13:00

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری