جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

موضوع : بررسی تاثیر موسسه حسابرسی کوچک بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو: سرور آرامش

استاد راهنما :دکتر دستگیر

زمان : یکشنبه 21/09/95 ساعت 8:30 الی 9:30

 

موضوع : تاثیر اجتناب مالیاتی بر شرکت بر سیاست بدهی

دانشجو: نازنین رحیمی  

استاد راهنما : دکتر دستگیر

زمان : یکشنبه 21/09/95 ساعت 9:30 الی 10:30

 

موضوع : اثر تعاملی طول دوره تصدی مدیر عامل و طول دوره تصدی حسابرس مستقل بر رابطه بین مدریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو : مریم یوسفی

استاد راهنما : دکتر دستگیر

زمان : یکشنبه 21/09/95 ساعت 10:30 الی 11:30

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری