اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان محترم به اطلاع میرساند:

ثبت نام بصورت حضوری با حضور شخص دانشجو در روزهای چهارشنبه 12/8/95 و شنبه 14/8/95 در محل دانشگاه انجام میگیرد.

شروع تحصیل: از نیمسال اول 95-94 (ترم جاری)

 

مدارک و شهریه لازم جهت ثبت نام(بندهای 1 تا 7):

 

1 - اصل و يك برگ تصوير مدرك كارشناسي (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيد شده باشد(درصورت عدم درج معدل در مدرک، لازم است گواهی"مدرک کارشناسی و معدل" با محتوي فرم شماره 14 (که ذيل اين اطلاعيه قابل دانلود میباشد) را توسط موسسه محل تحصیل کارشناسی تکمیل و جهت ثبت نام ارائه نمایند.)

تبصره (الف) -پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي(ليسانس) نمي باشند، لازم است اصل گواهي تاييدشده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسی(ليسانس) با محتوي فرم شماره 14 را ارائه نمايند.

تبصره (ب) - آن دسته از پذيرفته شدگاني كه به هنگام ثبت نام و شركت در آزمون دانشجوي سال آخر بوده اند و حداکثر تا 31/06/1395 فارغ التحصيل مي شوند، لازم است گواهی " تعهد فراغت از تحصیل(فرم شماره 15)" كه معدل كل واحدهاي گذرانده آنان تا تاريخ 30/11/1394 براساس (0) تا (20)توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و قبلاً به تاييد مسئول ذيربط رسيده را زمان ثبت نام ارائه نمايند.(فرم مذکور انتهای این اطلاعیه قابل دانلود میباشد)

استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نمودند،معدل
فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره(ب) آن عمل نمايند.

2- پذیرفته شدگانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته بوده و مقطع کاردانی را نیز گذرانده اند لازم است مدرک کاردانی خود حاوی معدل کل دوره کاردانی را نیز جهت ثبت نام ارائه نمایند.

3 - اصل شناسنامه و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آنها در برگ .A5

4- اصل كارت ملي و یک سري فتوكپي پشت و رو در برگ .A5

5 - چهار قطعه عكس 4×3 تمام رخ، تهيه شده در سال جاري، زمینه سفید (موها کاملا پوشیده و بدون آرایش)

توضیحا:از پذیرفتن عکس فاقد شرایط فوق معذوریم.

6-اصلگواهيتاييدشدهتوسطدانشگاهياموسسهآموزشعاليمحلاخذكارشناسي(ليسانس)(برايآندستهازداوطلبانيكهباتوجهبهمفاد آييننامهادامهتحصيلفارغالتحصيلانرتبهاولدورهكارشناسيوزارتعلوم،تحقيقات وفناوريباامتيازرتبهاولپذيرفتهشدهاند.)

7- مبلغ شهریه مورد نیاز جهت ثبت نام 10.000.000 ریال میباشد که لازم است هنگام ثبت نام بصورت غیرنقدی(با کارت بانکی) پرداخت گردد.

توضیحا: امکان استفاده از وام طبق ضوابط دانشگاه، جهت کمک هزینه شهریه وجود دارد.

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری