شورای پژوهش

 

معاون پژوهشی : دکتر شمس

کارشناس ارشد پژوهشی:

کارشناس پژوهش:خانم صادقی

به تناسب دعوت از مدیران گروه ها

طراحی سایتطراحی وب سایتکتاب صوتیوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستری